Xóa tài khoản và dữ liệu của bạn trên Tinicart

Bạn có thể xoá Tài khoản cùng với tất cả dữ liệu của bạn trên Tinicart bất cứ lúc nào nhưng sau khi xóa, bạn sẽ không khôi phục được dữ liệu và tài khoản đó.

Bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu và nội dung trong tài khoản đó, như sản phẩm, đơn hàng, nhận xét…..

Bạn sẽ không thể đăng nhập để sử dụng Tinicart sau khi xóa. Trong trường hợp bạn đã đã xóa tài khoản mà muốn sử dụng lại tài khoản thì phải đăng ký lại tài khoản. Và tài khoản mới đăng ký sẽ không có thông tin của tài khoản cũ.

Nếu bạn chắc chắn muốn xóa tài khoản, vui lòng nhấn vào nút bên dưới (Nút sẽ hiện ra sau khi bạn login).